Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
Математичко моделирање преко метода интегралних трансформација, парцијалне диференцијалне једначине, специјалне функције и уопштене функције

Наша институција
САНУ, Одељење за математику, физику и гео-науке Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Департман за математику и информатику руководилац: академик Стеван Пилиповић Машински факултет Универзитета у Нишу, Катедра за математику

Инострана институција
Институт за математику и информатику БАН руководилац: проф.др Вирџинија Кирјакова Факултет за примењену математику и информатику Техничког универзитета „Климент Охридски“ Факултет за математику и информатику Софијског универзитета

 

Назив теме
ОПТИЧКА ДЕТЕКЦИЈА ОСТАТАКА СУПЕРНОВИХ И HII РЕГИОНА У БЛИСКИМ ГАЛАКСИЈАМА (М81 И IC 342 ГРУПЕ ГАЛАКСИЈА)

Наша институција
Математички факултет Универзитета у Београду руководилац: др Дејан Урошевић

Инострана институција
Институт за астрономију и Национална астрономска опсерваторија руководилац: др Никола Петров

 

Назив теме
АСТРОИНФОРМАТИКА: ПУТ КА АСТРОНОМИЈИ БУДУЋНОСТИ

Наша институција
Астрономска опсерваторија руководилац: др Дарко Јевремовић

Инострана институција
Институт за математику и информатику БАН руководилац: проф.др Огњан Кунчев

 

Назив теме
ПОСМАТРАЊЕ ICRF РАДИО-ИЗВОРА ВИДЉИВИХ У ОПТИЧКОМ ДОМЕНУ

Наша институција
Астрономска опсерваторија руководилац: др Горан Дамљановић

Инострана институција
Институт за астрономију и Национална астрономска опсерваторија руководилац: проф.др Светлана Боева

 

Назив теме
ИСТРАЖИВАЊЕ ВИЗУЕЛНО ДВОЈНИХ И ВИШЕСТРУКИХ ЗВЕЗДА

Наша институција
Астрономска опсерваторија руководилац: др Зорица Цветковић

Инострана институција
Институт за астрономију са Националном астрономском опсерваторијом БАН руководлац: др Светлана Боева

 

Назив теме
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО И ТЕОРИЈСКО ПРОУЧАВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ПРОЦЕСА У ТИЊАВОМ ПРАЖЊЕЊУ

Наша институција
Универзитет у Београду, Физички факултет руководилац: академик Никола Коњевић

Инострана институција
Институт за физику чврстог стања БАН руководилац: проф.др Димо Жечев

 

Назив теме
КОРЕЛАЦИЈА МЕТАМОРФНИХ И МАГМАТСКИХ КОМПЛЕКСА У БУГАРСКОЈ И СРБИЈИ: ИМПЛИКАЦИЈЕ НА ГЕОДИНАМИЧКУ ЕВОЛУЦИЈУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА

Наша институција
САНУ, Одељење за математику, физику и гео-науке, Одбор за геодинамику руководиоци: академик Стеван Карамата, доп. члан Милан Судар

Инострана институција
Геолошки институт БАН руководилац: доп. члан Иван Загорчев

 

Назив теме
ТАКСОНОМИЈА, ФИТОГЕОГРАФИЈА И ОЧУВАЊЕ БИЉНИХ ТАКСОНА РОДА
HIERACIUM S. STR. (ASTERACEAE) У ФЛОРАМА БУГАРСКЕ И СРБИЈЕ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА H. SECT. PANNOSA

Наша институција
Природњачки музеј (руководилац: др Марјан Никетић)

Инострана институција
Институт за биодивезитет и екосистемска истраживања БАН (руководилац: Владимир Владимиров)

 

Назив теме
ПРИПРЕМА И ПРИМЕНА НОВИХ КАТАЛИТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА ДОБИЈЕНИХ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕ

Наша институција
ИХТМ – Центар за катализу и хемијско инжењерство руководилац: др Предраг Банковић

Инострана институција
Институт за катализу БАН руководилац: проф. др С. Раковски

 

Назив теме
НОВИ ХИДРОГЕНАЦИОНИ НАНО КАТАЛИЗАТОРИ НА БАЗИ МЕТАЛА ОСМЕ ГРУПЕ

Наша институција
ИХТМ - Центар за катализу и хемијско инжењерство руководилац: др Душан Јовановић

Инострана институција
Институт за катализу БАН руководилац: проф. Маргарита Габровска

 

Назив теме
ПРИПРЕМА И ПРИМЕНА НОВИХ КАТАЛИТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА

Наша институција
ИХТМ - Центар за катализу и хемијско инжењерство руководилац: др Жељко Чупић

Инострана институција
Институт за катализу БАН руководилац: проф. др И. Митов

 

Назив теме
РАЗВОЈ НАПРЕДНИЈИХ КАТАЛИТИЧКИХ СИСТЕМА ПРОМЕНЉИВИХ У ХЕМИЈСКИМ И ФОТОХЕМИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ ЗАГАЂИВАЧА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Наша институција
ИХТМ - Центар за катализу и хемијско инжењерство руководилац: др Бошко Грбић

Инострана институција
Институт за општу и неорганску хемију БАН руководилац: др Данијела Стојанова

 

Назив теме
ДИЈАГНОСТИКА И ПРИМЕНЕ НИСКОТЕМПЕРАТУРНЕ ПЛАЗМЕ

Наша институција
САНУ, Одељење техничких наука Институт за физику руководилац: академик Зоран Петровић

Инострана институција
Институт за електронику БАН руководилац: др Миглена Димитрова

 

Назив теме
ИСТРАЖИВАЊЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНА ВЕЛИКИХ ЕНЕРГИЈА СА SiOx И nc(a)-Si/SiOx ТАНКИМ ФИЛМОВИМА

Наша институција
Институт за физику, Центар за физику чврстог стања и нових материјала руководилац: др Маја Шћепановић, академик Зоран Поповић

Инострана институција
Институт за физику чврстог стања БАН руководилац: проф.др Диана Нешева

 

Назив теме
ДИНАМИЧКИ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПРОБОЈА КОД МЕМОРИЈСКИХ КОНДЕНЗАТОРА НА БАЗИ Ta2O5 ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДИЕЛЕКТРИЧНЕ КОНСТАНТЕ, ДОПИРАНОГ ХАФНИЈУМОМ И АЛУМИНИЈУМОМ

Наша институција
Електронски факултет у Нишу руководилац: академик Нинослав Стојадиновић

Инострана институција
Институт за физику чврстог стања БАН руководилац: проф.др Елена Атанасова

 

Назив теме
ИСПИТИВАЊЕ УЗРОКА ЕНДЕМСКЕ НЕФРОПАТИЈЕ И ТУМОРА УРОТЕЛИЈУМА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ВИРУСНУ ЕТИОЛОГИЈУ

Наша институција
САНУ, Одељење медицинских наука руководилац: академик Владисав Стефановић

Инострана институција
Институт за микробиологију БАН руководилац: доп. члан Ангел Галабов

 

Назив теме
БАЛКАН КАО ГЛОБАЛНА РАСКРСНИЦА: СУСРЕТ И РАЗМЕНА

Наша институција
Византолошки институт САНУ руководлац: академик Љубомир Максимовић

Инострана институција
Балканолошки институт и Центар за тракологију БАН руководилац: проф. Лилиана Симеонова

 

Назив теме
САВРЕМЕНИ ГРАД У БУГАРСКОЈ И СРБИЈИ: СОЦИЈАЛНИ И КУЛТУРНИ ПРОЦЕСИ

Наша институција
Етнографски институт САНУ руководилац: др Мирослава Лукић Крстановић

Инострана институција
Етнографски институт БАН руководилац: др Ана Лулева

 

Назив теме
СРБИЈА (ЈУГОСЛАВИЈА), БУГАРСКА И ВЕЛИКЕ СИЛЕ У 20. ВЕКУ

Наша институција
Балканолошки институт САНУ руководилац: др Душан Батаковић

Инострана институција
Балканолошки институт БАН руководилац: др Александар Костов руководилац подтеме : др Станка Јанева

 

Назив теме
МОБИЛНОСТ И ИДЕНТИТЕТ: ИСТОРИЈСКЕ, КУЛТУРНЕ И ЈЕЗИЧКЕ ДИМЕНЗИЈЕ РАДНЕ МИГРАЦИЈЕ НА БАЛКАНУ

Наша институција
Балканолошки институт САНУ руководилац: др Биљана Сикимић

Инострана институција
Балканолошки институт БАН руководилац: проф.др Петко Христов

 

Назив теме
ПРОУЧАВАЊЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА АРХЕОЛОШКИХ КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАМА БУГАРСКЕ И СРБИЈЕ

Наша институција
Одељење историјских наука САНУ, Одбор за археологију руководилац: академик Никола Тасић у сарадњи учествује Балканолошки институт САНУ

Инострана институција
Археолошки институт и Музеј БАН руководиоци: проф. Васил Николов, др Снежана Горјанова

 

Назив теме
Секундарни метаболити дивље-растућих и култивисаних биљака са потенцијалном биолошком активношћу

Наша институција
Хемијски факултет Универзитета у Београду и Центар за хемију ИХТМ (руководилац: доп. члан Слободан Милосављевић)

Инострана институција
Центар за фитохемију Института за органску хемију БАН (руководилац: проф. др Антоанета Трендафилова);

 

Назив теме
Одређивање генетичких особености и биолошке доступности тешких метала код популације шакала (Canis aureus) из Бугарске и Србије

Наша институција
Биолошки факултет Универзитета у Београду (руководилац: доц. др Душко Ћировић)

Инострана институција
Институт за биодиверзитет и екосистемска истраживања БАН (руководилац: проф. др Георги Марков).

 

 

Претраживање: