Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Руске академије наука
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
Прорачуни и тестирање атомских параметара спектралних линија за посматрање звезданих спектара

Наша институција
Астрономска обсерваторија, Београд др Милан Димитријевић

Инострана институција
Институт астрономије РАН Т. А. Рјабчикова Институт физике „П. Н. Лебедева“

 

Назив теме
Природа и физика јонизованог гаса у активним галаксијама

Наша институција
Астрономска опсерваторија, Београд др Лука Ч. Поповић

Инострана институција
Специјална астрофизичка опсерваторија - Кавказ (Аља Шаповалова)

 

Назив теме
Проблеми математичке физике и квантне теорије

Наша институција
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (академик Стеван Пилиповић) Институт за физику Универзитета у Београду (проф. Бранко Драговић) Математички факултет Универзитета у Београду (проф. Зоран Ракић)

Инострана институција
Математички институт „В.А. Стеклов“ РАН (доп. члан И.В. Волович) Санктпетербуршко одељење Математичког института „В.А. Стеклов“) (В.В. Капустин)

 

Назив теме
Фундаментална и примењена истраживања у области квантне теорије информација и квантног рачунања

Наша институција
Институт за нуклеарне науке „Винча“ (др Драгомир Давидовић) Институт за физику (др Мирјана Божић, Д. Арсеновић) Универзитет у Београду, Грађевински факултет (М. Давидовић)

Инострана институција
Институт за физику РАН „П.Н. Лебедев“ (др Маргарита Мањко)

 

Назив теме
Механохемијска синтеза и агломерација материјала

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одељење техничких наука (академик Момчило М. Ристић)

Инострана институција
Институт за хемију чврстих тела и механохемију Сибирског одељења РАН (дописни члан Н.З. Љахов, проф. Е.Г. Авакумов)

 

Назив теме
Конститутивне једначине за процес интензивне пластичне деформације и њихова експериментална провера

Наша институција
Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука, Институт за производно машинство (проф.др Драгиша Вилотић)

Инострана институција
Институт за проблеме механике РАН (др Сергеј Ј. Александров)

 

Назив теме
Експериментална и теоријска студија микроталасно индуковане плазме

Наша институција
Физички факултет Универзитета у Београду (академик Никола Коњевић)

Инострана институција
Топчиев Институт за петрохемијску синтезу РАН (проф.др Јуриј А. Лебедев)

 

Назив теме
Процеси преноса енергије у лабораторијским и гео-космичким плазмама

Наша институција
Институт за физику (др Анатолиј Михајлов)

Инострана институција
Главна астрономска опсерваторија Пулково РАН (проф.др А.Н. Клучарев)

 

Назив теме
Магнетне и структурне особине материјала добијених методом механохемијске синтезе

Наша институција
Институт за нуклеарне науке „Винча“ Лабораторија за теоријску физику и физику кондензационих материјала (др Миодраг Митрић)

Инострана институција
Институт за хемију чврстих тела и механохемију Сибирског одељења РАН (проф. В.П. Исупов)

 

Назив теме
Озрачавање становника балканског региона природним радионуклидима

Наша институција
Институт за нуклеарне науке „Винча“ (др Зора Жунић)

Инострана институција
Институт за индустријску екологију Уралског одељења РАН (проф. М.В. Жуковски)

 

Назив теме
Развој нових хетерогених катализатора и испитивање њихових карактеристика

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Међуодељењски одбор за катализу (академик Паула Путанов) Центар за катализу и хемијско инжењерство ИХТМ

Инострана институција
Институт за катализу „Г.К. Боресков“ Сибирског одељења РАН (академик Валентин Н. Пармон)

 

Назив теме
Геохемијска испитивања у циљу проналажења нових лежишта фосилних горива и заштите животне средине

Наша институција
Српска академија наука и уметности Одељење хемијских и биолошких наука (академик Драгомир Виторовић) Центар за хемију ИХТМ (др Ксенија Стојановић) Хемијски факултет Универзитета у Београду (проф.др Бранимир Јованчићевић)

Инострана институција
Институт за нафтну хемију Сибирског одељења РАН, Томск (проф. Анатолиј К. Головко)

 

Назив теме
Проучавање састава врста, морфолошких адаптација и понашања слатководних риба у воденим резервоарима и водотоцима Србије (на примеру реке Дунав)

Наша институција
Српска академија наука и уметности Одељење хемијских и биолошких наука (академик Драгослав Маринковић) Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду (проф.др Жељко Вучинић)

Инострана институција
Институт за биологију копнених вода „Л.Д. Папаин“ РАН (проф. Ј.В. Герасимов)

 

Назив теме
Еколошки аспекти вида код водених и амфибионтних животиња

Наша институција
Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду (др Зоран Гачић)

Инострана институција
Институт за проблеме преноса информација РАН (др Илија Дамјановић)

 

Назив теме
Генетичка различитост протеина - основа за побољшање технолошког квалитета пшенице

Наша институција
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини (проф. Десимир Кнежевић)

Инострана институција
Институт за општу генетику „Н. И. Вавилов“ (проф. Александра Драгович)

 

Назив теме
Процена узајамне повезаности бакра, молибдена и волфрама у локалним биогеохемијским циклусима због корекције микроелемената

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одбор за геохемију (академик Видојко Јовић)

Инострана институција
Институт за геохемију и аналитичку хемију "В. Ј. Вернадски" (проф. Вадим В. Јермаков)

 

Назив теме
Проучавање палеоокеанских и вулканскоседментних асоцијација у централном делу Балканског полуострва (структура, стратиграфија, литологија, петрологија, геохемија, геохронологија, изотопи Nd, Sr, Рb и геодинамичка еволуција палеобасена)

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одбор за геодинамику (академик Стеван Карамата) Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду (доп. члан Милан Судар)

Инострана институција
Институт за геохемију и аналитичку хемију «В.И. Вернадски» РАН (проф. Г.С. Закариадзе) Геолошки институт (проф. Н.Ј. Брагин)

 

Назив теме
Ћелијски молекуларни механизми неуродегенеративних процеса и пластичности мозга - нормално и у патологији
Разрада преклиничких дијагностичких и превентивних аспеката неуродегенеративних обољења

Наша институција
Српска академија наука и уметности Одбор за биомедицинска истраживања (академик Љубиша Ракић) Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“

Инострана институција
Институт за биологију развића РАН (академик М.В. Угрумов)

 

Назив теме
Неуротрансмитери - онтогенетски и неуробиолошки аспекти

Наша институција
Српска академија наука и уметности Одбор за биомедицинска истраживања (академик Љубиша Ракић)

Инострана институција
Институт за биологију развића РАН (академик Генадиј Бузњиков, J.Б. Шмуклер)

 

Назив теме
Русија и Србија у 19. веку
Први српски устанак и Русија 1804-1813.

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одељење историјских наука (академик Милорад Екмечић) Историјски институт (др Срђан Рудић) Филозофски факултет Универзитета у Београду (проф.др Радош Љушић) Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (проф.др Ђорђе Ђурић)

Инострана институција
Институт за славистику РАН (Александар В. Карасев, Виктор И. Косик)

 

Назив теме
Руско-српски односи у 19. и почетком 20. века

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одељење историјских наука (доп. члан Михаило Војводић)

Инострана институција
Институт за руску историју РАН (проф. Е. П. Кудрјавцева)

 

Назив теме
Русија и Србија. 1812-1912-2012. (у оквиру мешовите Комисије историчара Русије и Србије)

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одељење историјских наука (доп. члан Михаило Војводић)

Инострана институција
Институт за славистику РАН (проф.др Константин Никифоров)

 

Назив теме
Претпоставке и главне етапе југословенске кризе. Основни проблеми савремене историје у Србији

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одељење историјских наука (академик Василије Крестић) Историјски институт (др Славенко Терзић)

Инострана институција
Институт за славистику РАН (проф.др Јелена Гускова, инострани члан САНУ)

 

Назив теме
Културне и економске везе источне Европе и балканског региона (по археолошким налазима)

Наша институција
Археолошки институт (проф.др Славиша Перић)

Инострана институција
Археолошки институт РАН (доп. члан Н.А. Макаров)

 

Назив теме
Руско-српске културне и црквене везе

Наша институција
Византолошки институт САНУ (академик Љубомир Максимовић)

Инострана институција
Институт за руску историју РАН (проф. М. И. Блхова)

 

Назив теме
Односи Русије и Србије у 20. веку: прошлост и перспектива

Наша институција
Балканолошки институт САНУ (проф.др Душан Батаковић)

Инострана институција
Институт за славистику РАН (проф.др Константин Никифоров)

 

Назив теме
Руси и Срби: особености узајамне перцепције

Наша институција
Институт за новију историју Србије (др Момчило Митровић)

Инострана институција
Институт за славистику РАН (проф. А.Л. Шемјакин)

 

Назив теме
Језик и култура националних мањина на Балкану

Наша институција
Балканолошки институт САНУ (др Биљана Сикимић)

Инострана институција
Институт за славистику РАН (проф Галина Нешћименко)

 

Назив теме
Етно-културни процеси у словенском свету после 1991. године. Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду

Наша институција
Етнографски институт САНУ (проф.др Драгана Радојичић)

Инострана институција
Институт за етнологију и антропологију РАН „Н.Н. Миклухо-Маклеј“ (проф.др Марина Ј. Мартинова)

 

Назив теме
Јужнословенска народна традиција: архаика и савременост

Наша институција
Етнографски институт САНУ (др Ивица Тодоровић)

Инострана институција
Институт за славистику РАН (др А. А. Плотникова)

 

Назив теме
Општесловенски лингвистички атлас

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности Институт за српски језик САНУ (проф.др Софија Милорадовић) Филозофски факултет Универзитета у Нишу (академик Слободан Реметић)

Инострана институција
Институт за руски језик РАН (проф. Т.И. Вендина) Институт за славистику РАН (проф. Т. И. Вендина)

 

Назив теме
Српска књижевност XIX и XXI века: основни уметнички правци, типологија, везе са руском књижевношћу, узајамна перцепција и превођење

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности (академик Предраг Палавестра)

Инострана институција
Институт за светску књижевност РАН „А.М. Горки“ (др Андреј Б. Базилевски)

 

Назив теме
Проблеми социо-економског развоја и узајамна сарадња између Русије и Србије у условима глобализације и европских интеграција

Наша институција
Институт друштвених наука (др Мирјана Рашевић, др Данило Шуковић)

Инострана институција
Економски институт РАН (др Наталија Куликова)

 

Назив теме
Проблеми унапређења трговинских и инвестиционих веза између Русије и Србије

Наша институција
Институт за међународну политику и привреду (др Душко Димитријевић)

Инострана институција
Институт за економију РАН (проф. С. П. Глинкина)

 

Назив теме
Перспектива политичког дијалога између Русије и Србије и у условима развитка европских интеграција

Наша институција
Институт за политичке студије (проф. Живојин Ђурић)

Инострана институција
Институт за економију РАН, Центар за источноевропске студије (проф. М. М. Лобанов)

 

 

Претраживање: