Nikodim Pavlovich KONDAKOV

 

Nikodim Pavlovich KONDAKOV
Кондаковь Никодим Павлович
(Khalan, November 1/13 1844 - Prague, February 17 1925)
historian of Byzantine and Old Russian art, archeologist

Sebian Royal Academy (SRA):
Correspondent (Academy of Arts) from February 5 1901.