Организација Академије

 

Делатност Академије обавља се у седишту Академије, у огранцима Академије, у јединицама Академије изван њеног седишта и у центрима за научна истраживања.

Академија има центре за научноистраживачки рад у Крагујевцу и Нишу.

Органи Академије:

Органи Академије јесу: Скупштина, Председништво, Извршни одбор и председник Академије.

Скупштина

Скупштина је највиши орган управљања Академијом. Скупштину сачињавају сви редовни и дописни чланови Академије. Скупштина се сазива најмање једанпут годишње. У делокруг њеног рада и одлучивања спадају следећи послови: доноси Статут САНУ и одлучује о његовим изменама и допунама; утврђује програм рада Академије; утврђује предлог програма научноистраживачког рада у складу са законом који уређује научноистраживачку делатност; разматра основна питања рада Академије и одлучује о њима; бира чланове Академије; бира и разрешава председника, потпредседнике, генералног секретара и чланове Председништва Академије; потврђује избор председника огранака Академије; обавља и друге послове одређене законом и овим Статутом.

Радна тела Скупштине САНУ су Управни одбор Академијиног Фонда за научна истраживања, Финансијски одбор и Комисију за задужбине.

Председништво

Председништво САНУ је највиши орган Академије између два заседања Скупштине САНУ.

Свако одељење у Председништву САНУ представља по један редован члан, који ће по правилу бити секретар одељења, док су председник Академије, потпредседници, генерални секретар и председници огранака Академије по положају чланови Председништва.

Радно тело Председништва САНУ је Издавачки одбор.

Извршни одбор Председништва

Извршни одбор је извршни орган Скупштине и Председништва.

Извршни одбор сачињавају председник Академије, потпредседници, генерални секретар Академије и председници огранака Академије.

Извршни одбор САНУ извршава одлуке и закључке Председништва и Скупштине Академије; обавља све текуће послове и послове за које га Председништво овласти; стара се о правилном утрошку финансијских средстава и о коришћењу Академијине имовине; подноси предлоге одлука и закључака Председништву и Скупштини; именује чланове радних тела одељења; решава о питањима стављеним му у надлежност Статутом САНУ и општим актима Академије или одлукама Скупштине и Председништва.

Председник Академије

Председник САНУ представља и заступа Академију, сазива седнице Скупштине, Председништва и Извршног одбора и председава им; стара се о извршавању закључака ових органа Академије; има и друга права и обавезе утврђене Статутом САНУ.

Потпредседници Академије

Један потпредседник бира се из реда чланова Одељења за математику, физику и гео-науке, Одељења хемијских и биолошких наука, Одељења техничких наука и Одељења медицинских наука, а други из реда чланова Одељења језика и књижевности, Одељења друштвених наука, Одељења историјских наука и Одељења ликовне и музичке уметности. Потпредседници помажу председнику у обављању његових задатака. Потпредседници, сваки за своју област, усклађују рад одговарајућих одељења, прате програме рада одељења и старају се о њиховом успешном остваривању.

Генерални секретар Академије

Генерални секретар организује и усклађује извршавање одлука и закључака Скупштине, Председништва и Извршног одбора САНУ; организује припремање материјала за седнице Скупштине, Председништва и Извршног одбора САНУ; усклађује рад секретара одељења и председника одбора, комисија и других радних тела Академије, као и управника јединица Академије; у име Председништва надзире рад јединица Академије; стара се о Академијиним издањима и одговорни je уредник издања Председништва; има и друга права и обавезе у складу с Статутом САНУ.

Управник послова

Управник послова САНУ обавља следеће послове: заступа Академију на основу овлашћења председника Академије; руководи Службом Академије и организује њен рад у складу са општим актима Академије, закључцима и одлукама Председништва и Извршног одбора САНУ; припрема материјал за седнице Скупштине, Председништва и Извршног одбора Академије и стара се о извршавању њихових одлука и закључака; подноси Скупштини Академије годишњи извештај о раду Службе Академије, а на захтев органа Академије и повремене извештаје о раду те Службе; одлучује о правима и обавезама из радног односа запослених у Академији у складу са законом и општим актима Академије; обавља и друге послове предвиђене законом и Статутом САНУ.