Етнографски институт
 

Етнографски институт САНУ основан је 1947. године и данас представља најзначајнију научно-истраживачку установу у Србији која се бави истраживањем културе у најширем - етнолошком/антрополошком - смислу те речи, односно истраживањима свакодневног живота, културног наслеђа и идентитета, пре свега, али не искључиво, становништва Србије.

Када је Институт основан, као примарни циљ његове делатности постављен је наставак рада на Српском етнографском зборнику (СЕЗб), капиталном серијском издању које је Академија наука публиковала још од 1894. године. Почеци рада Института били су усклађени са структуром самог СЕЗб-а, а истраживања су конципирана под утицајем антропогеографске школе Јована Цвијића. Велика пажња посвећивана је и истраживањима фолклора. Временом се рад у Институту развијао и мењао, све више напуштајући антропогеографске и фолклористичке, а окрећући се етнолошким/антрополошким темама у ужем смислу. Најпре су то била истраживања културних промена руралних области под утицајем модернизације и урбанизације, затим и истраживања културе националних мањина. Од седамдесетих година прошлог века осећа се све већи утицај савремених културно и социоантрополошких теорија. Од тада почиње и значајније истраживање етницитета и идентитета на примеру исељеништва, али такође и урбане и савремене популарне културе. Последњих година и даље трају истраживања таквих тема, а уз то и религијског живота и културног наслеђа. Истраживању миграција прилази се из новог угла. У складу с тим формулишу се теме актуелних пројеката.

У периоду 2011-2017. пројекти које реализује Етнографски институт САНУ, а финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије су: (1) Културно наслеђе и идентитет (177026), (2) Мултуетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси (177027), (3) Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност (177028), као и (у сарадњи са партнерима), (4) Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе (47016).

Од скромних почетака, када је, поред спољних сарадника, имао само 4 стално запослена истраживача, Етнографски институт САНУ се данас развио до установе са 29 истраживача и једним стипендистом, од којих су 24 доктора наука. Резултати њиховог рада објављују се између осталог и у публикацијама самог Института. Најважнију годишњу серијску публикацију представља Гласник Етнографског института САНУ, који излази од 1952. године. Уз то, Институт издаје Зборник, Посебна издања и друге публикације научног карактера.

Етнографски институт САНУ је током година успоставио значајну сарадњу са другим установама исте врсте у земљи и иностранству, и организовао бројне научне скупове. Од 2010. године, Институт има Научно веће.

У саставу Етнографског института САНУ налази се и Библиотечко-документациони центар. Поред основног фонда који садржи монографска издања и периодику, као и аудиовизуелни материјал, у оквиру посебних фондова се чува вредна збирка старе и ретке књиге, збирке географских карата, етнографских цртежа и акварела, народних песама, као и друга различита рукописна грађа, пре свега забележена од стране самих истраживача током вишегодишњих теренских истраживања.

 
Директор: Проф. др Драгана Радојичић
Адреса: Кнез Михаилова 36/IV
11000 Београд
Е-пошта: eisanu@ei.sanu.ac.rs
Сајт: www.etno-institut.co.rs
Тел: (011) 2636-987, (011) 2636-804
Факс: (011) 2638-011