Делатност Одељења техничких наука
 

Научна делатност Одељења одвија се у различитим областима теоретске, експерименталне и примењене технике и научним областима као што су: мостоградња (теоретска и експериментална истраживања металних конструкција и њихов утицај на савремено пројектовање и извођење), нови материјали (савремена инжењерска керамика, синтеза танкослојних и дебелослојних филмова), електрична мерења (прецизна мерења и најтачнији мерни инструменти), електромагнетика (нумеричке методе и анализа сложених електромагнетских система), конструкције (нове математичке методе у теорији конструкција, теорији еластичности и теорији пластичности), електрохемија (заштита материјала од корозије), роботика (интелигентни системи управљања роботима), полупроводнички материјали и направе, примењена физика (неравнотежне плазме, транспорт наелектрисаних честица у гасовима, плазма), микро и нано електро механичке технологије, сензори и трансмитери, физика чврстог тела, оптичке особине чврстих тела и нано материјала, примена аутоматике у медицини, саобраћајни системи, рачунско моделовање.