Делатност Одељења за математику, физику и гео-науке
 

Делатност Одељења одвија се у следећим научним дисциплинама:

Математика - Диференцијалне једначине (обичне и парцијалне). Kвалитативна теорија обичних диференцијалних једначина. Диференцијалне једначине са нецелим изводима. Фуријеова анализа. Мали таласи и Габорови оквири у временско-фреквенциској анализи. Микролокална анализа. Функционална анализа. Уопштене функције и асимптотика интегралних трансформација. Методе функционалне анализе у решавању једначина са сингуларитетима, стохастичке једначине. Tеоријa непокретне тачке у векторско-тополошким просторима и у вероватностним метричким просторима. Диференцијална геометрија. Семи-Риманова геометрија. Скоро Хермитове многострукости. Oпшта топологија. Распознавање облика. Настава математике. Теорија скупова. Алгебарска теорија графова. Kомбинаторна оптимизација. Аналитичка теорија бројева. зета-функција и аритметичке функције. Теорија апроксимација и нумеричка анализа. Ортогонални системи. Екстремални проблеми. Интерполациони и квадратурни процеси.

Механика - аналитичка механика; варијациони принципи механике; закони конзервације динамичких система; теорија оптималног управљања и провођење топлоте.

Физика - квантна теорија информације, квантна логика, основни принципи квантне механике; физика плазме и гасних електричних пражњења, интеракција плазме са чврстим површинама, спектроскопска дијагностика, облици и интензитети спектралних линија; репрезентације линеарних и афиних група симетрије, светски спинори, афина гравитација, квантна хромодинамика и спектроскопија хадрона, АТЛАС експеримент у ЦЕРН-у; симетрија, нанофизика, квантне корелације; физика суперпроводности: суперпроводно-феромагнетни хибриди, квантна интерферометрија; физика јако корелисаних система и високотемпературне суперпроводности; физика ''меке материје'', биофизика протеина и ДНК и физика солитонских таласа.
Астрономија - небеска механика, мала тела сунчевог система.

Метеорологија - нумеричко моделирање процеса у атмосфери.

Гео-науке - копнена вегетација ЈИ Европе и Алпа (палеозоик-->терцијар); макрофосили; палинологија;  крас Србије и геоморфолошка карта Србије.

Геодинамика и петрологија - офиолитске стене; зоне колизије; анализа терaна; еволуција балканског региона од палеозоика.

Геохемија и минералогија - стене горњег омотача; карстни боксити; карстна лежишта никла; површинско распадање стена; геомедицина (Se, Mg); геохемијска карта Србије и минерали Србије.