Делатност Одељења језика и књижевности
 

Одељење језика и књижевности покрива две научне области: науку о језику и науку о књижевности.

Одељењу такође припадају и истакнути књижевни ствараоци - песници, прозни и драмски писци, књижевни критичари и есејисти.

Наука о језику изучава се у Одељењу преко више научних пројеката у различитим одборима - за Речник српскохрватског књижевног и народног језика, за Српски етимолошки речник, за ономастику, затим кроз међуодељењске одборе за дијалектолошке атласе европских, општекарпатских и словенских земаља, као и кроз старословенски одбор у којем се упоредо проучава средњовековна српска језичка и књижевна традиција и стари споменици српске писмености.

Наука о књижевности заступљена је у одељењским одборима за народну књижевност, за књижевне теорије, за проучавање историје књижевности, за критичка издања српских писаца, и кроз одбор за фототипска издања САНУ, Матице српске и Народне библиотеке Србије.

Индивидуални пројекти чланова академије у Одељењу језика и књижевности обухватају историју српског језика, језичка, графијска и правописна истраживања старих српских рукописних и штампаних споменика, српско-италијанске и италијанско-српске културне везе, одјеке усмене у писаној књижевности, српску књижевност у XX веку, историју дубровачке књижевности.

Одељење се стара о научним пројектима из књижевности у центрима за научна истраживања у Нишу и Крагујевцу.

У одборима и на пројектима Одељења окупљено је неколико десетина научних радника, универзитетских професора и писаца; они, било самостално било тимски, раде на темама које су усаглашене са Академијиним програмима и научним пројектима језичких и књижевних наука.