Делатност Одељења хемијских и биолошких наука
 

Научна делатност Одељења обавља се у различитим областима основне и примењене физичке хемије, хемије и биологије у оквиру одговарајућих одељењских одбора. Поред ових, истраживања се одвијају на основу уговора о  сарадњи између Академијиних одељења у оквиру међуакадемијских и међународних пројеката.

Одбор за физичку хемију – Вишегодишњи пројекти овог Одбора обухватају истраживања у областима нових каталитичких система, посебно катализатора за изомеризацију на бази цирконије, електрокатализе у савременим процесима конверзије енергије и истраживања у областима индустријске катализе.

Истраживања у оквиру пројекта „Допуне историјске грађе о развоју хемије у Србији“ приказана су у две књиге. У књизи „САНУ и развој хемије у Србији“ приказани су доприноси САНУ међународној научној сарадњи, перманентном образовању научник и стручњака, сарадњи са нашом индустријом, заштити животне средине, издавачкој делатности и др. У другој књизи у оквиру овог пројекта под насловом „Српска хемијска научно-стручна друштва“, истакнут је општи значај научно-стручних друштава као карике која повезује науку, образовање, привреду и високу државну администрацију. У књизи је десет наших хемијских друштава приказало свој историјат и делатност.

Међу пројектима овог Одбора је и делатност Међуакадемијског одбора за катализу, сада у оквиру сарадње, САНУ, ЦАНУ и АНУ Републике Српске, усмерена на развој катализе као једне од најпропулзивнијих савремених научно-техничких дисциплина. На последњем од пет међународних семинара NEW CHALLENGES IN CATALYSIS организованих од стране овог Одбора, приказани су нови продори у катализи и њихове последице у науци, техници, економији, заштити околине и социјалном прогресу. Закључцима овог Семинара, посвећеним прилагођавању наше стратегије развоја катализе светским трендовима, бави се објављена књига „Катализа у научним и образовним програмима и у друштвеном развоју Србије“.

Одбор за хемију – у надлежности овог одбора истраживања се изводе у оквиру великог пројекта „Утицај молекулске структуре на хемијску реактивност, биолошку активност и физичке особине органских једињења и природних производа“. Ту спадају истраживања у области хемије и биохемије стероида и терпеноида и проучавање домаће флоре. Поред тога истраживања се врше и у области испитивања порекла структуре и особина органских супстанци седимената са освртом на заштиту животне средине и изналажењу нових извора енергије, нових хемотипова антималарика и инхибитора ботулин неуротоксина, као и у оквиру математичке хемије и теоријских проучавања вибрационоелектронске спреге у четвороатомским молекулима.

Крајем 2009. године изашла је из штампе монографија академика Миљенка Перића „Структура и спектри молекула“ ( I том, рецензенти академици Иван Гутман и Федор Хербут).

Проучавања из области биологије изводе се у пројектима који се односе на адаптивне аспекте различитих видова генетичког полиморфизма, еколошко-генетичка и популационо-генетичка истраживања популација дрозофила централног Балкана, улогу протеина топлотног стреса у процесима старења, хоролошке и еколошке чиниоце диференцијације таксона у флори Србије и окколних територија, наслеђивање квантитативних и квалитативних квалитета при селекцији сунцокрета, пољопривредну ентомологију, заштиту и реституцију популација угрожених врста риба, упознавање флоре, вегетације  и фауне Србије, заштита и одржање биодиверзитета, као и на клонирање, регулацију експресије и функцију хуманих ЅОХ гена. Биоетички аспекти генетичких истраживања у биомедицини саставни су део активности Националног комитета за биоетику  УНЕСКО-ове комисије Републике Србије чије је седиште у САНУ.

У оквиру међуодељенских пројеката врше се проучавања фауне Србије, разматрање антропогеног утицаја на природну и животну средину и њихова заштита, затим физичко-хемијских процеса технологије материјала, својстава нових кристалних и аморфних материјала. Под надзором Међуодељењског одбора за биомедицинска истраживања ради се на пројектима проучавања деловања стероидних хормона на нивоу генске експресије, хомеостатским механизмима и регулационим системима понашања. У оквиру Међуодељенског одбора за енергетику ради се на пројекту проучавања соларне енергетике и карактеризације применљивих материјала.

У Међуодељенском одбору за „Проучавање живота и рада научника у Србији и научника српског порекла изван Србије“ сакупљени су рукописи за XII књигу Едиције „Живот и дело српских наука“и спроведена рецензијашто је учињено и на пројекту „Допуна историјске грађе о развоју хемије у Србији“

У научној сарадње између САНУ и ЦАНУ ради се на пројектима изоловања и испитивања органских једињења са биолошком активношћу из морских организама као и на пројекту аквакултуре угрожених рибљих врста.

У оквиру сарадње САНУ и Бугарске академије наука врше се истраживања на пројекту проучавања природних производа и њиховом медицинском и еколошком значају.

Чланови Одељења хемијских и биолошких наука сарађују и са другим научним установама о чему извештавају Одељење.