Делатност Одељења друштвених наука
 

Oдељење проучава широку област појава којима се бави више научних дисциплина.

Друштвеним наукама је од оснивања Академије дата важна улога у истраживању појава од значаја за развитак народа и државе. За поједине области су оснивани одбори као радна тела, којима су руководили најистакнутији чланови Академије (Стојан Новаковић, Јован Цвијић, Тома Живановић и др.). Неки од одбора, на пример Етнографски одбор, основан је у 19. веку, а угашен је пре неколико година, јер међу члановима Одељења нема научника који ту област проучавају. Такво стање је данас у више области, као што су: етнологија и антропологија; социологија села; политичка социологија (дисциплина која проучава карактер политичке моћи и силе, партије, друштвене покрете, односе државе и друштва, јавно мњење); социјална психологија (понашање група, узроци насиља, деловање пропаганде); филозофија, етика, савремени политички системи и процеси; историја права; грађанско право; религија, култура и цивилизација; низ економских дисциплина; теорија игара; комуникологија; антропогеографија; демографија (истраживање стања и узрока опадања становништва и карактера демографске политике) и низ других.

На старању Одељења су Етнографски институт и Географски институт „Јован Цвијић“.

Пројекти се остварују у оквиру осам одбора и Комисије за проучавање живота и обичаја Рома. Одбори су: Одбор за изворе српског права са два дугорочна пројекта: „Извори српског права“ и „Два века српске уставности“, Одбор за филозофију и друштвену теорију, Одбор за проучавање становништва, Одбор за економске науке, Одбор за истраживања на пројекту „Филозофија између Истока и Запада“, Одбор за проучавање српске филозофско-правне баштине, и Међуодељењски одбор за проучавање националних мањина и људских права.

Рад одбора се највише огледа у проучавању релевантне грађе и проблема, у организовању научних конференција и у објављеним радовима. Подаци о раду сваког члана и сваког одбора објављују се сваке године у Годишњаку и у Билтену (на српском и енглеском) Фонда за научна истраживања САНУ.